DEN SUNDE BY

May 29, 2014 § Leave a comment

Den Sunde By_ACT

Byplanlægning er vejen mod sundere byer.

Mandag morgen satte d.26/5 fokus på et meget relevant emne. Artiklen italesætter den voldsomme vandring mod byerne, luftforureningen som følge af byens trængsel og bilisme, den manglende motion i byerne, deaktiverende pladser og den usunde livsstil, og peger på at løsningen på de stigende problemer og de deraf følgende livsstils sygdomme, findes i planlægningen af sundere byer, mere aktive byrum og i mange henseender i den tilgang til udviklingen og design af byer og byrum, som ACT praktiserer.

https://www.mm.dk/stjernearkitekter-vil-skabe-sunde-byer

Artikelen sætter fokus på en række internationale undersøgelser og forskning omkring Byliv, sundhed og økonomi og der er ingen tvivl om at vi står overfor et stort problem. Næsten 1.7 billioner mennesker er overvægtige, og UN’s Food and Agricultural Organisation har anslået de verdensomspændende udgifter relateret til fedme-relaterede sygdomme, såsom den øgede risiko for hjerteanfald, til at være 7.6 billioner DKR. (1.4 trillioner dollars). I Danmark er der hvert år 4.500 dødsfald relateret til fysisk inaktivitet. Dette svarer til 7-8% af alle dødsfald, og hvert år omkring 100.000 hospitalsindlæggelse relateret til fysisk inaktivitet. Dette medfører; 2,6 mio. ekstra kontakter til læge og sygehusvæsen, 3,1 mio.ekstra fraværsdage og 1.200 tilfælde af førtidspension, hvilket vurderes at medføre et merforbrug af sundhedsvæsenet svarende til 3.109 mio. DKR. pr år.

Så hvorfor er dette blevet et problem? Hvorfor bevæger vi os mindre?
Der findes naturligvis forskellige årsager, så som ændrede livsstile og arbejdsformer, og supermarkedet og shopping centre, der fjerner behovet for at gå på jagt og minimere vores søgen efter mad.

En central rolle spiller infrastrukturen og biltrafik. Når vi ser på udviklingen af ​​vores byer, i både Europa og USA, er det klart, at byudviklingen har været drevet af materielle værdier og tilstedeværelsen af råvarer og bilen har spillet en central rolle i byudviklingen. Fra 1950’erne og fremefter er vores byer blev tilpasset og designet til bilen. Den urbane infrastruktur blev utrolig effektiv, med ringveje, vejkryds, motorveje, etc., hvilket gjorde det hurtigt og nemt at komme ind til byen.

I dag er det heldigvis et anden slags samfund, og der eksistere andre måder at være sammen på, at arbejde på, at kommunikation på, at dele viden og bevæge sig på. I dag efterspørger virksomheder og borgere andre værdier, end blot tilgængelighed, når de søger efter lokaliteter. Værdier som gode skoler, uddannelse, sportscenter, stadion, parker,skove, kanaler, floder, attraktive elementer og funktioner har stor betydning for hvor vi vælger at bosætte os.

Hertil kommer forhold som dårlig luftkvalitet, mangel på grønne områder og mangel på aktive rum, der ligeledes har stor betydning for vores velvillighed til at bevæge os. Der er behov for steder og områder, som imødekommer vores ønsker og behov og dernæst skal det være muligt relativt let at bevæge sig derhen. Ellers vælger vi ikke at bevæge os.

Fakta taler for sig selv.
Problemerne med de høje niveauer af inaktivitet og usunde byer skal addresseres.  Vi er nødt til at ændre den måde, vi “designer” byer, samfund og offentlige rum.

Der er et indlysende behov for at planlægge og organisere vores byer og byrum, så de kan optage nye former for aktivitet og social interaktion, og som er integreret i vores hverdag, og som gør det muligt for folk at nemt og sikkert at bevæge sig rundt i byen. Hvis målet er at skabe en livlig og sund by, må vi først og fremmest skabe rum, som folk har behov for, hvor de er villige til at bevæge sig hen, og hvor de ønsker at opholde sig.

Det glæder os at tegnestuer som Henning Larsen Architects og BIG også er optaget af at bidrage hertil og dermed øger fokus på et kæmpe designmæssigt potentiale for vores byers indretning. I artikelen fremhæves BIG og Henning Larsen Architects fokus på dagslys og vindforhold, hvilket er vigtige elementer, når der arbejdes med arkitektur, men der er mange flere faktorer der skaber Den Sunde by. Den sunde by defineres ikke udelukkende af arkitektur. Vi må skridtet længere  og se tingene i sammenhæng. Vi kan designe en by fuld af flotte bygninger og levende byrum, men det nytter ikke noget, hvis ikke byplanlægning og byudvikling understøtter det.  Byen skal opfattes og forstås som en helhed, som et sammenhængende netværk.

Hvad er Den Sunde by?
Hos ACT arbejder vi med udviklingen af Den Sunde By, ud fra følgende parametre:

– Gode ​​klimaforhold. Et indbydende klima, hvor du føler dig tryg, velbefindelse og ønsker at tilbringe tid.

– God infrastruktur for cyklister og fodgængere. Netværk, som sikrer, at du kan gå, cykle og køre uden afbrydelse, fortrinsvis over lange afstande, mellem relevante destinationer.

– God social kapital. Fællesskaber

– Tilgængelige aktivitetsmuligheder. Faciliteter, der understøtter et lang aktivt liv – designet til både unge og gamle, for begyndere og erfarne, organiseret og selvorganiserede, daglige motionister og foreninger i tæt relation til beboelsesområder.

– Integration af grønne og blå elementer i byerne.

– Byøkologi og energibæredygtig.

– Bruger deltagelse / involvering. Borger eller brugerinddragelse kan sikre lokalt ejerskab af stedet – centralt for den fremtidige anvendelse og vedligeholdelse.

Den Sunde by = En Aktiv By

Siden ACT’s etablering i 2010, har ACT undersøgt og udforsket, hvordan byens infrastruktur kan bedre om beboernes livskvalitet. ACT har udviklet en ”Aktivitets-integreret Urban Design” tilgang, som skaber nye muligheder for byerne for at blive mere aktive, sunde, ”liveable” og bæredygtige. Når det hele sammentænkes kan det, som artiklen også berører, tilmed være en investering i den generelle folkesundhed og dermed sænke udgifter til behandling af livsstilssygdomme.

Hos ACT, mener vi at det er vigtigt at der arbejdes meget bevidst med selve programmeringen af byen og byrummene. Byens offentlige rum må fremstå indbydende og tilgængelige, for så mange borgere og grupper som muligt. Hertil kommer at byrummene udover sociale og aktive kvaliteter, har et potentiale for at være med til at løse mange af de klima- og sundhedsproblemer mange byer i dag står overfor.

 

ACTIVE CITY TRANSFORMATION KEYNOTE AT SPORTFUTURA

April 22, 2014 § Leave a comment

ACT_SportfuturaActive City Transformation is keynote speaker at this year’s SportFutura conference, on creating socially interesting spaces for people, activities & leisure.

Whereas other architect firms often have a more traditional approach to urban design and architecture, ACT are keen to focus on activity and on creating socially interesting spaces, integrated with the city and its citezens.

Conference dates: 23-24 april, 2014. location: mäster johansgatan 6 conference hall malmö, sweden.

http://www.sportfutura.com/

Aktiverende byrum

April 11, 2014 § Leave a comment

ACT

Lokale og Anlægsfonden sætter fokus på aktiverende byrum!

I det kommende nummer af Tribune fremvises en pallette af  aktiverende byrum med henblik på at udbrede en mere aktiverende byplanlægningspraksis. Og det er vi hos ACT virkelig glade for.

Siden ACT’s etablering i 2010, har ACT undersøgt og udforsket, hvordan en ”Aktivitets-integreret Urban Design” tilgang, kan skabe nye muligheder for byerne for at blive mere aktive, sunde, ”liveable” og bæredygtige. Når det hele sammentænkes kan det tilmed være en investering i den generelle folkesundhed og byens modstandsdygtighed overfor klimaforandringer fremfor en træls investering.

ACT arbejder fokuseret på at implementere bedre bevægelses- og aktivitetsmuligheder i byens rum. ACT’s baggrund er arkitektur og byplanlægning, men som design praksis spænder vores projekter meget bredt, fra bevægelses- og aktivitetsstrategier, byrums- og landskabsdesign, regn- og stormflods håndtering, eventkoordination til planlægning af strategier til midlertidige aktiviteter og udvikling af konkrete aktivitetsområder.

Hos ACT, mener vi at det er vigtigt at der arbejdes meget bevidst med selve programmeringen af byen og byrummene samt hvilke brugerne der ønskes og som er potentielle. Byens offentlige rum må fremstå indbydende og tilgængelige, for så mange borgere og grupper som muligt. Hertil kommer at byrummene udover sociale og aktive kvaliteter, har et potentiale for at være med til at løse mange af de klima- og sundhedsproblemer mange byer i dag står overfor.

Og det glæder os at Lokale og Anlægsfonden vil fortsætte med at bidrage hertil og med nyeste nummer af ’Tribune’ initierer et øget fokus herpå.

Læs mere om initiativet ’Idræt i byplanlægning’ og ’Tribune 20’ her:

http://urbandanmark.dk/byplanlaegning/2202-idraet-i-byplanlaegning

http://www.loa-fonden.dk/media/105906/tribune%2020%20tema%20om%20idr%C3%A6t%20i%20byplanl%C3%A6gning.pdf

Pladsen i Trekroner

April 3, 2014 § Leave a comment

Trekroner_hub_ACT

Anlæggelse af Pladsen i Trekroner er påbegyndt og forventes afsluttet August 2014. Borgmester Joy Mogensen har taget 1. spadestik ved Trekroner Sø sammen med RUC´s rektor Ib Poulsen.
http://roskilde.dk/nyheder/arbejdet-med-trekroner-hub-er-i-gang

ACT er enormt glade for etableringen og dermed muligheden for at bidrage positivt til Trekroners udvikling, og skabe nye relationer på tværs af uddannelser, boliger, natur og aktivitet.
Læs mere om projektet her:
http://act-a.dk/public-space/pladsen-i-trekroner

ACT_Plaza in Trekroner_Illustration Roller-Library

 

ACT WINS VALPARAISO

January 6, 2014 § Leave a comment

ACT_Valparaiso

ACT VINDER VALPARAISO

Fantastisk at starte 2014 med at fejre endnu et vinderforslag.

I samarbejde med Rundquist Arkitekter, Nivå Landskapsarkitektur og Rambøll Trafik, har ACT vundet et byudviklingsprojekt for området Valparaiso i Norra Djurgårdssatden/Värtahamnen i Stockholm. Inviteret til konkurrencen var 3XN og JUUL&FROST.

ACT WINS VALPARAISO

Great to start of 2014 by celebrating yet another winning proposal.

In collaboration with Rundquist Achitects, Nivå Landscapearchitects og Rambøll Traffic, ACT wins a large urban development project for the area Valparaiso in Norra Djurgårdssatden/Värtahamnen in Stockholm. Invited to the competition was also 3XN and JUUL&FROST

 

 

 

 

ACT er inviteret til den internationale idrætskonference PLAY THE GAME

October 22, 2013 § Leave a comment

ACT_Play The Game

 

For første gang siden 2005 finder den internationale idrætskonference Play the Game atter sted i Danmark. Over 300 eksperter og delegerede fra hele verden ventes til Aarhus fra den 28.-31. oktober 2013 for at drøfte nogle af idrættens mest presserende udfordringer.

Blandt topledere fra idrættens magtfulde organisationer som den Internationale Olympiske Komité, FIFA og WADA, kompetente kritikere, forskere, journalister og idrætsledere, vil Rasmus B. Andersen Tirsdag d.29/10 holde oplæg omkring ”Activities as generator of urban quality and urban life”.

 

Play the Game:

http://www.playthegame.org/

https://twitter.com/playthegame_org

https://www.facebook.com/pages/Play-the-Game/91946117203

– – –

ACT invited to the International Sports Conference Play The Game

For the first time since 2005, the international sports conference Play the Game is back in Denmark. Over 300 experts and delegates from around the world are expected to Aarhus from 28 to 31 October 2013 to discuss some of the sport’s most pressing challenges.

Among senior executives from powerful sport organizations such as the International Olympic Committee, FIFA and WADA, competent critics, scientist, journalists and sports leaders, Rasmus B. Andersen will Tuesday d.29/10 give a presentation about “Activities as generator of urban quality and urban life“.

 

ACT LECTURES

September 18, 2013 § Leave a comment

Manual-ACT

ACT FORSÆTTER FORELÆSNINGSRÆKKEN

Torsdag d. 19/9 forelæser ACT på konferencen PULS, på stads biblioteket i Malmø.

Rasmus Andersen vil snakke om behovet for en anderledes byudvikling, der fokuser på at skabe merværdi for både borger og byen, igennem øget aktivitet, social interaktion og byrummenes iboende potentialer. Offentlige rum og den mere fri dynamik byliv, hvor sport og forskellige aktiviteter kan finde sted, skal forstås som et vigtigt element i byer, der kan bidrage til byliv og mangfoldighed, hvilket naturligvis kan bidrage til folkesundheden.

PULS

 

Fredag d.20/9 er ACT inviteret til Riga, i forbindelse med eventen, Manual — urban sports and architecture.

Rasmus Andersen vil her snakke om byrummenes og arkitekturens aktiverende elementer og potentialer. Der er et indlysende behov for at planlægge og organisere byer og byrum, så de kan optage og indholde nye former for aktivitet og social interaktion, og som er integreret i vores hverdag, og som gør det muligt for folk at nemt og sikkert at flytte rundt i byen.

MANUAL

Thursday th.19, ACT will speak at the PULS Conference, held at Malmø Public library.

Rasmus Andersen will talk about the need for a different approach to urban development that focuses on creating added value for both the citizen and the city, through increased activity, accessibility, social interaction and urban spaces inherent potentials. Public spaces and the more free dynamic urban life, where sports and various activities can take place, must be understood as an important element in cities that can contribute to the urban life and diversity, which naturally can contribute to public health.

PULS

 

Friday th.20/9, ACT is invited to Riga, to the event, Manual — urban sports and architecture.

Rasmus Andersen will talk about urban planning and architectures inherent activating elements and potentials. There is an obvious need to plan and organize cities and urban spaces, so they can obtain new forms of activity and social interaction, and which are embedded into our everyday life and which allows people to easily and safely move around in the city.

MANUAL

  • Twitter

    Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.